SCREENING I 2016

Screening I 2016 - Minskning av metall- och syrautsläpp från sura sulfatjordar – snabb screening och utvärdering av nya kemiska behandlingsmetoderProjekttid

Projekttiden sträckte sig från 16 februari till 31 december 2016.


Projektparter

Projektet genomfördes av Yrkeshögskolan Novia, Vaasan ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi samt Yrkesakademin i Österbotten.

Den mikrobiologiska utvärderingen av experimentet gjordes i samarbete med Linnéuniversitetet i Kalmar, Sverige.

Mål

Målet med projektet var att i mindre laboratorieskala och kortare tid screena inblandning av ultrafinkornigt kalkstenspulver (2.5 μm i diameter, Nordkalk C2), mycket finkornig torv (4–8 μm i diameter, Vapo Oy) och en kombination av dessa i sur sulfatjord och se vilken effekt behandlingarna har på metall- och syrautlakningen och på bakteriesamhället i omblandad jord både i syrerik och syrefri miljö. Kalkstenspulverets roll var att höja pH värdet i jorden och torvens roll var att agera som antioxidant samt som energikälla för bakterierna i jorden. Resultaten från projektet användes för att välja vilka behandlingar som skulle testas i större fältskala.

Åtgärder
De olika behandlingarna av den sura sulfatjorden var manuell inblandning av 1) 1% ultrafinkornigt kalkstenspulver 2) 1% finkornig torv och 3) 1% blandning av lika delar kalkstenspulver och torv per torrvikt jord. Som kontroll användes obehandlad jord. För att kontrollera syrets påverkan av behandlingarna preparerades samtliga prov i både syrefri och syrerik miljö. De behandlade jordproverna förvarades vid 10℃ i mörker i 10 veckor. Efter förvaringen mättes pH och konduktivitet från proven och dessutom utfördes svavel och järn specieringar samt analys av metaller för den geokemiska utvärderingen. För den mikrobiologiska utvärderingen isolerades DNA från bakteriecellerna i jorden och en 16S rRNA sekvensering utfördes för att karaktärisera bakteriepopulationerna.

 

 
 
 
 
 

 

Finansiering

Projektets totala kostnad var 15 000 € och finansierades av K.H. Renlunds stiftelse.