ProPRECIKEM 2019-2022

Produktiv hållbar odling med PRECIKEM-metoden (ProPRECIKEM) Projekttid

Projekttiden sträckte sig från 12 augusti 2019 till 31 december 2022.


Projektparter

Projektet genomfördes av Yrkeshögskolan Novia, Vaasan ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi samt Yrkesakademin i Österbotten.

Kompletteringen av två delfält på Risöfladan med en separat rörslinga högre upp i marken för injektion av behandlingssuspension planerades och förverkligades under ledning av Mikael Blomqvist vid Österbottens svenska lantbrukssällskap/ProAgria.

Mål

I ProPRECIKEM-projektet var målet en kombinerad underbevattning och surhetsreglering i form av PRECIKEM-teknik som är testad i fältförhållanden och klar för praktisk användning. En automatiserad dosering av ultrafinkornigt kalkstenspulver till bevattningsvattnet utvecklas för att underlätta ibruktagandet av tekniken. I småskaliga odlingsförsök utvärderas behandlingarnas effekt på odlingsväxten. Genom en aktiv informationsspridning var målet också att göra tekniken känd av jordbrukare och myndigheter som besluter om miljöstöd. Hela syftet med projektet är att skapa verktyg ett hållbart jordbruk på sura sulfatjordar.

Åtgärder
För att underlätta ibruktagandet av underbevattning med surhetsreglering enligt PRECIKEM-metoden utvecklades i samarbete med företag i branschen en automatiserad dosering av behandlingskemikalier i underbevattningsvattnet. Tekniken testades i fält.

I projektet testades också en separat rörslinga för injektion av behandlingssuspension. Injektionsslingan lades högre upp i marken, ca 60 cm under markytan, för att maximera spridningen i det sura markskiktet som ligger mellan injektionsslingan och dräneringen.

I de tidigare projekten har fokus legat på behandlingarnas effekt på dräneringsvattnets kvalitet. I ProPRECIKEM-projektet utfördes därför småskaliga odlingsförsök för att klargöra behandlingarnas möjliga effekter på odlingsväxten. Rör trycktes ner i marken till ca 2 meters djup och korn och vallväxt odlades i rören. Försöken liknade kärlförsök men hela markprofilen av betydelse fanns med.

Liksom i tidigare projekt gjordes en regelbunden uppföljning av dräneringsvattnets kvalitet på försöksfältet.

 

 
 
  

 

Finansiering

Projektets totala finansiering var 293 958 €varav 80 % kom från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 vid Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Finansieringen beviljades av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten. Den privata medfinansieringen på 20 % kom från tre stiftelser: MTK:n säätiö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry samt stiftelsen för Åbo Akademi.

Dessutom finansierade Stödstiftelsen för Täckdikning samt Stiftelsen Handlanden Gustaf Svanljungs Donationsfond utvecklingen och förverkligandet av den automatiserade doseringen. Svensk-Österbottniska Samfundet finansierade planeringen och bygget av injektionsslingor på två delfält på Risöfladan.