PRECIKEM 2010-2014

Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för att förhindra uppkomsten av syra (PRECIKEM)Projekttid

Projektet pågick under tiden 1 december 2010 till 31 december 2014. 


Mål

Målet för PRECIKEM-projektet var att utveckla preventiva, hållbara och riktade kemiska metoder för att förhindra oxidationsreaktionerna och därmed uppkomsten av svavelsyra i de hydrologiskt aktiva makroporerna i det delvis oxiderade markskiktet på dräneringsdjup.

Åtgärder

På Risöfladan i Vasa byggdes ett försöksfält som indelats i nio delfält, där ytan av varje delfält var en hektar. Dessa delfält isolerades hydrologiskt från varandra och från kringliggande öppna diken med hjälp av en plastfilm.

Genom att pumpa suspensioner av behandlingskemikalier via dräneringssystemets täckdiken, kunde behandlingssuspensionen spridas direkt i markskiktet på dräneringsdjup via sprickor och andra makroporer. Målet var att göra förhållanden ogynnsamma för sulfidoxiderande mikroorganismer samt att bilda ett skyddande skikt på mineralytor.

I och med att den kemiska behandlingen är preventiv så kunde man förvänta sig att kemikalieåtgången skulle vara liten i jämförelse med ett konventionellt angreppssätt där kalkning används för att neutralisera redan bildad syra. I de storskaliga fältförsöken användes ca 100 m3 åvatten och 100 – 800 kg ultrafinkornig kalciumhydroxid eller kalciumkarbonat. Den ultrafinkorniga fasta fasen möjliggjorde stabila suspensioner och minskade risken för sedimentation av kalkprodukter i rörsystemet. Försöksfältets indelning i nio delar möjliggjorde jämförelser mellan 4 olika behandlingar, där varje behandling upprepades på två delfält. Uppföljningen av dräneringsvattnets kvalitet visade att de metoder som utvecklats i projektet bidragit till en minskad syra- och metallbelastning i vattendrag som påverkas av sur sulfatjord i jordbruksanvändning.  

Inför fältförsöken i praktisk skala testades behandlingskemikalier och genomförande i laboratorieskala. En försöksuppställning byggdes i laboratoriet för detta ändamål. Med utrustningen kunde markprover behandlas med lösningar och suspensioner, och den lösning som passerat markprovet analyseras med avseende på flera parametrar.  

 

 
 
  

 Projektparter
 
 
Yrkeshögskolan Novia, Vaasa ammattikorkeakoulu (VAMK), Yrkesakademin i Österbotten (YA) samt Åbo Akademi.  
 

Byggandet av försöksfältet på Risöfladan planerades och förverkligades under ledning av Rainer Rosendahl vid ProAgria/Österbottens Svenska Lantbrukssällskap. 

Finansiering
Projektets totala finansiering var 850 000 €, varav 90 % kom från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007–2013 vid Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Finansieringen beviljades av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten.  

Huvudfinansiären förutsatte att 10 % av finansieringen kommer från privata finansiärer, och den finansieringen beviljades för de första tre projektåren av Forskningsföreningen för täckdikning, Maa- ja vesitekniikan tuki, MTK:n säätiö, Österbottens svenska producentförbund samt MTK Etelä-Pohjanmaa. Under det fjärde projektåret beviljades den privata finansieringen av K. H. Renlunds stiftelse och Oiva Kuusisto Säätiö.  

På grund av begränsningar i huvudfinansieringen, söktes och beviljades separat finansiering för apparatur samt rese- och logikostnader för externa experter. För dessa ändamål beviljades finansiering av K. H. Renlunds stiftelse, Oiva Kuusisto Säätiö, Aktiastiftelsen i Vasa samt Stiftelsen Handlanden Gustaf Svanljungs Donationsfond. Nordkalk och KWH Pipe stödde aktivt projektet med material och experthjälp. 

Inom projektet inleddes ett aktivt samarbete med prof. Paweł Nowak vid Polska Vetenskapsakademin i Kraków, Polen, samt med prof. Mark Dopson och hans grupp vid Linnéuniversitetet i Kalmar, Sverige.